Tworzenie nowego dokumentu

Niemal każdą czynność w Photoshopie można wykonać na kilka różnych sposobów — nie inaczej jest w przypadku tworzenia nowego dokumentu. Owszem, można tego dokonać za pomocą polecenia File/New (Plik/Nowy), ale skrót Ctrl+N (+N w Mac OS) pozwala to zrobić szybciej. Niezależnie od wybranej metody na ekranie pojawi się okno dialogowe New (Nowy), pokazane na Rysunek 2-1.

Przypuszczasz zapewne, że nie ma nic prostszego od nazywania dokumentów. Przecież wystarczy w polu Name (Nazwa) wpisać cokolwiek — i gotowe, prawda? Niekoniecznie. Oto kilka kwestii, o których warto pamiętać:

  • Jeśli używasz komputera Mac, nie zaczynaj nazwy od ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.