O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tryby mieszania warstw

Na poczesnym miejscu w lewym górnym rogu panelu Layers (Warstwy) znajduje się nieoznakowana lista trybów mieszania, które decydują o wzajemnych relacjach między pikselami na poszczególnych warstwach. Domyślna opcja na tej liście nosi nazwę Normal (Zwykły). Jeśli dwie warstwy zachodzą na siebie, górna może całkowicie przesłaniać dolną albo w pewien sposób się z nią łączyć (przykłady takich relacji — i nie tylko — znajdziesz na Rysunek 7-7). Rodzaj tego połączenia można określić właśnie za pomocą trybów mieszania.

Tak wyglądają efekty zastosowania różnych trybów mieszania Photoshopa w przypadku dwóch obrazków przedstawiających ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required