Tryby mieszania warstw

Na poczesnym miejscu w lewym górnym rogu panelu Layers (Warstwy) znajduje się nieoznakowana lista trybów mieszania, które decydują o wzajemnych relacjach między pikselami na poszczególnych warstwach. Domyślna opcja na tej liście nosi nazwę Normal (Zwykły). Jeśli dwie warstwy zachodzą na siebie, górna może całkowicie przesłaniać dolną albo w pewien sposób się z nią łączyć (przykłady takich relacji — i nie tylko — znajdziesz na Rysunek 7-7). Rodzaj tego połączenia można określić właśnie za pomocą trybów mieszania.

Tak wyglądają efekty zastosowania różnych trybów mieszania Photoshopa w przypadku dwóch obrazków przedstawiających ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.