Wyostrzanie w Camera Raw

W kilku ostatnich edycjach Camera Raw — a zwłaszcza w wersji 6, dołączonej do Photoshopa CS5 — możliwości tego modułu w zakresie wyostrzania uległy zdecydowanej poprawie: zminimalizowano efekt halo i poprawiono algorytmy redukcji szumów (według Adobe moduł jest teraz pod tym względem lepszy niż specjalizowane rozszerzenia typu Noise Ninja — patrz „Noise Ninja”). Wyostrzanie w module Camera Raw jest wykonywane w taki sposób, by miało wpływ wyłącznie na jasność obrazu, a nie na jego kolorystykę.

Pomimo tych zalet, czy należy używać modułu Camera Raw do wyostrzania? Odpowiedź brzmi: tak, ale jeśli nie zamierzasz w jakiś istotny sposób edytować zdjęcia w Photoshopie. Jeżeli planujesz poddać fotografię skomplikowanym przeróbkom ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.