Usuwanie szumu

Zdjęcia zrobione w słabym świetle albo przy dużej wartości ISO (za pomocą tego ustawienia można zwiększyć czułość matrycy aparatu na światło) mogą się cechować dużą zawartością szumu, czyli ziarnistych kropek i cętek. Chociaż w Rozdział 11. poznałeś niemało sposobów na zmniejszenie ilości szumu, to jeśli masz do czynienia z wyjątkowo ważną fotografią, być może powinieneś raczej użyć jednego z opisanych niżej pluginów, które specjalizują się w jego usuwaniu.

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.