Wybieranie pojedynczych barw

Kolejny krok po wybraniu kolorów przeznaczonych do użycia w projekcie polega na opanowaniu umiejętności posługiwania się nimi w Photoshopie. Zgodnie z tym, o czym przeczytałeś w Rozdział 1., bieżące kolory można zmieniać za pomocą próbek znajdujących się w dolnej części paska narzędzi. Ale jak większość zadań w Photoshopie, tak i to można wykonać na wiele różnych sposobów: kolory da się wybierać także za pomocą okna dialogowego Color Picker (Próbnik kolorów), narzędzia Eyedropper (Kroplomierz) oraz paneli Color (Kolor) i Swatches (Próbki). Wszystkie wymienione możliwości zostały omówione w tej części rozdziału.

Okno Color Picker (Próbnik kolorów)

W celu wybrania koloru do malowania kliknij próbkę bieżącego koloru narzędzia, ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.