Tworzenie i edytowanie tekstu

W Photoshopie można tworzyć najróżniejsze napisy — nie tylko najzwyklejsze, poziome, lecz także na przykład pionowe, czytane od góry do dołu. Ponadto tekst może opływać dowolny kształt lub zostać umieszczony w jego wnętrzu. Niezależnie od rodzaju tekst trafia na specjalne warstwy, zwane warstwami tekstowymi. Warstwy tekstowe można poddawać takim samym przekształceniom jak zwykłe warstwy dokumentu (Rozdział 3.) — zmieniać ich poziom krycia, tryb mieszania, dodawać do nich efekty itp. Warstwy tekstowe w panelu Layers (Warstwy) są oznaczone dużymi literami „T”, łatwo więc je zauważyć. Photoshop automatycznie nazywa nowe warstwy tekstowe od pierwszych słów, które się na nich znajdują, ale podobnie jak to ma miejsce w ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.