O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przegląd filtrów

Przy tak dużej liczbie filtrów czasami trudno się zorientować, który do czego służy. To dlatego znaczna ich część — te z grup Artistic (Artystyczne), Brush Strokes (Pociągnięcia pędzlem), Distort (Zniekształcanie), Sketch (Szkic), Stylize (Stylizacja) oraz Texture (Tekstura) — została przeniesiona do dużego, wspólnego okna dialogowego o nazwie Filter Gallery (Galeria filtrów), pokazanego na Rysunek 15-2. Okno to wyświetla się automatycznie po wybraniu dowolnego filtra z wymienionych grup. Po lewej stronie tego okna znajduje się duży, wygodny podgląd edytowanego obrazu (który można powiększać i zmniejszać za pomocą przycisków z symbolami + oraz znajdującymi się pod spodem), pośrodku — lista wszystkich filtrów z wymienionych grup ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required