Przegląd filtrów

Przy tak dużej liczbie filtrów czasami trudno się zorientować, który do czego służy. To dlatego znaczna ich część — te z grup Artistic (Artystyczne), Brush Strokes (Pociągnięcia pędzlem), Distort (Zniekształcanie), Sketch (Szkic), Stylize (Stylizacja) oraz Texture (Tekstura) — została przeniesiona do dużego, wspólnego okna dialogowego o nazwie Filter Gallery (Galeria filtrów), pokazanego na Rysunek 15-2. Okno to wyświetla się automatycznie po wybraniu dowolnego filtra z wymienionych grup. Po lewej stronie tego okna znajduje się duży, wygodny podgląd edytowanego obrazu (który można powiększać i zmniejszać za pomocą przycisków z symbolami + oraz znajdującymi się pod spodem), pośrodku — lista wszystkich filtrów z wymienionych grup ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.