O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Panel Actions (Operacje)

Do rejestrowania, odtwarzania i edytowania operacji służy panel Actions (Operacje), zilustrowany na Rysunek 18-1. Wydaj polecenie Window/Actions (Okno/Operacje), aby wyświetlić ten panel w doku po prawej stronie ekranu (jego przycisk poznasz po charakterystycznym, trójkątnym symbolu odtwarzania).

Operacje można powielać, usuwać i zmieniać ich nazwy, analogicznie jak w przypadku warstw albo kanałów. Po naciśnięciu klawisza Shift albo Ctrl (z w Mac OS) można kliknięciami zaznaczyć kilka operacji, a potem umieścić je w osobnym zestawie (o zestawach przeczytasz już za chwilę) lub „hurtem” usunąć.W menu panelu Actions (Operacje), ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required