Panel Actions (Operacje)

Do rejestrowania, odtwarzania i edytowania operacji służy panel Actions (Operacje), zilustrowany na Rysunek 18-1. Wydaj polecenie Window/Actions (Okno/Operacje), aby wyświetlić ten panel w doku po prawej stronie ekranu (jego przycisk poznasz po charakterystycznym, trójkątnym symbolu odtwarzania).

Operacje można powielać, usuwać i zmieniać ich nazwy, analogicznie jak w przypadku warstw albo kanałów. Po naciśnięciu klawisza Shift albo Ctrl (z w Mac OS) można kliknięciami zaznaczyć kilka operacji, a potem umieścić je w osobnym zestawie (o zestawach przeczytasz już za chwilę) lub „hurtem” usunąć.W menu panelu Actions (Operacje), ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.