O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Eksportowanie filmów

Po dopięciu projektu na ostatni guzik możesz wyeksportować go w postaci nowego filmu (ten proces nazywa się renderowaniem). Wydaj polecenie File/Export/Render Video (Plik/Eksportuj/Renderuj wideo) lub kliknij przycisk Render Video (Renderowanie wideo), znajdujący się w lewym dolnym rogu panelu Timeline (Oś czasu) — to ten z wygiętą strzałką. Na ekranie wyświetli się wówczas okno dialogowe Render Video (Renderowanie wideo), w którym możesz skonfigurować ustawienia opisane niżej. Po wybraniu ustawień należy kliknąć przycisk Render (Renderuj), również znajdujący się w tym oknie (patrz Rysunek 20-22).

W oknie Render Video (Renderowanie wideo) znajdują się następujące ustawienia:

  • Name (Nazwa) — w tym polu należy wpisać nazwę eksportowanego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required