Rozdział 8. Bazy danych

Po instalacji, konfiguracji MySQL oraz utworzeniu przykładowej bazy danych warto zapoznać się z zagadnieniami projektowania i wykonywania kopii zapasowej baz danych. Jak Czytelnik zapewne wie, regularne tworzenie kopii zapasowej danych jest bardzo ważne. Połączenie MySQL z PHP w celu tworzenia aplikacji działającej na dynamicznej witrynie internetowej jest dobrym punktem startu. Stanowi także ogromną pomoc w prawidłowej konstrukcji bazy danych. Zapewnienie bezpieczeństwa, integralności danych oraz ich kopii zapasowej to najważniejsze aspekty pracy z bazą danych. Kwestie bezpieczeństwa zostaną szczegółowo omówione w Rozdział 15.

Projekt bazy danych

Poprawne zaprojektowanie bazy danych jest istotnym czynnikiem mającym wpływ ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.