O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Bazy danych

Po instalacji, konfiguracji MySQL oraz utworzeniu przykładowej bazy danych warto zapoznać się z zagadnieniami projektowania i wykonywania kopii zapasowej baz danych. Jak Czytelnik zapewne wie, regularne tworzenie kopii zapasowej danych jest bardzo ważne. Połączenie MySQL z PHP w celu tworzenia aplikacji działającej na dynamicznej witrynie internetowej jest dobrym punktem startu. Stanowi także ogromną pomoc w prawidłowej konstrukcji bazy danych. Zapewnienie bezpieczeństwa, integralności danych oraz ich kopii zapasowej to najważniejsze aspekty pracy z bazą danych. Kwestie bezpieczeństwa zostaną szczegółowo omówione w Rozdział 15.

Projekt bazy danych

Poprawne zaprojektowanie bazy danych jest istotnym czynnikiem mającym wpływ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required