Rozdział 7. System zarządzania treścią (CMS)

Tym, co odróżnia stronę WWW przeznaczoną do wyświetlania informacji z bazy danych od witryny, której funkcjonowanie w całości opiera się na informacjach z serwera bazy (ang. database-driven website), jest system zarządzania treścią (ang. content management system, CMS). System taki przyjmuje postać zbioru stron dostępnych jedynie użytkownikom uprawnionym do wprowadzania zmian. Jest on interfejsem administracyjnym bazy danych, który pozwala przeglądać i zmieniać przechowywane informacje bez konieczności operowania instrukcjami SQL.

Początki systemu CMS zbudowaliśmy w końcowej części Rozdział 4., kiedy dodaliśmy formularze pozwalające dodawać i usuwać dowcipy oraz przycisk Usuń. Choć są to mechanizmy niewątpliwie ...

Get PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.