DODATEK E

Selektory, obiekty i metody jQuery

W rozdziale 21. miałeś możliwość zapoznania się z podstawami użytkowania biblioteki jQuery JavaScriptu. Poniższa lista selektorów, obiektów i metod jQuery ułatwi Ci jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości tej biblioteki. Wielu z nich nie sposób było szerzej omówić w książce ze względu na szczupłość miejsca, ale dysponujesz wystarczającą wiedzą, by się nimi posłużyć.

Pamiętaj jednak, że do biblioteki są nieustannie dodawane nowe funkcje, niektóre starsze są usuwane (albo nie zaleca się ich stosowania), w aktualnych eliminuje sięędy i tak dalej. Najnowsze informacje o zmianach i usuniętych bądź niezalecanych funkcjach (nie zostały one uwzględnione na poniższej liście), a także o nowych wydaniach jQuery ...

Get PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.