ROZDZIAŁ 17.

Zastosowanie technologii Ajax

Pojęcie Ajax po raz pierwszy zostało użyte w 2005 roku. Pochodzi ono od określenia Asynchronous JavaScript and XML, a bardziej przystępnie oznacza pewien zestaw wbudowanych metod języka JavaScript, służących do przesyłania danych „w tle” między przeglądarką a serwerem. Doskonałym przykładem zastosowania tej technologii są Mapy Google (rysunek 17.1) — przeglądarka pobiera z serwera nowe części mapy dopiero wtedy, gdy są potrzebne, bez konieczności przeładowywania strony.

image

Rysunek 17.1. Mapy Google to doskonały przykład praktycznego zastosowania technologii Ajax

Zastosowanie technologii Ajax nie tylko zdecydowanie ...

Get PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.