Rozdział 15. Tworzenie usług Web Services

15.0. Wprowadzenie

Tematyką niniejszego rozdziału jest przygotowywanie usług Web Services. Osoby, którym obce są podstawowe zagadnienia związane z mechanizmami Web Services (w tym rozwiązania REST, SOAP i XML-RPC), powinny zapoznać się z treścią wcześniejszego rozdziału. Zostały w nim opisane najważniejsze elementy składowe prezentowanych tutaj usług serwerowych.

Tematem „15.1. Udostępnianie metod REST” jest udostępnianie metod REST. Specyfikacja REST opisuje algorytm odbierania żądań HTTP, przetwarzania ich danych oraz generowania odpowiedzi — zazwyczaj w formie dokumentu XML.

Dalsze podrozdziały zostały poświęcone rozwiązaniom SOAP. Z „15.2. Udostępnianie metod SOAP” i „15.3. Pobieranie parametrów w metodach ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.