Dodatek A. Model OSI

Organizacja Organisation Internationale de Normalisation (Międzynarodowa Organizacja Standardów lub ISO), ustalająca międzynarodowe standardy od 1946 roku, wprowadziła model OSI (ang. Open Systems Interconnection) jako wynik prób zdefiniowania koncepcyjnego modelu realizacji komunikacji i interoperacyjności między systemami, niezależnego od specyfikacji sprzętowej i charakterystycznego dla danego systemu sposobu pracy w sieci.

Zaadoptowany w 1984 roku model OSI Basic Reference Model określa architekturę sieci opierającą się na siedmiu warstwach w procesie komunikacji. Pokazano to na Rysunek A-1. Zgodnie z restrykcyjnymi regułami najwyższa warstwa modelu OSI (warstwa 7.) związana jest z interfejsem użytkownika końcowego. ...

Get Podstawy ochrony komputerów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.