O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Instrukcje

Kiedy myślimy o instrukcji, mamy na myśli coś takiego jak Integer x = 1 lub val x = 1, gdzie ustawiana jest zmienna. Technicznie rzecz biorąc, ewaluacja tego wiersza nie daje żadnej wartości. Co jednak, jeśli mielibyśmy już zdefiniowaną zmienną i ustawialibyśmy ją później, na przykład za pomocą instrukcji x = 1? Niektórzy już wiedzą, że w językach C i Java ta instrukcja rzeczywiście zwraca wartość 1, tak jak zostało to przedstawione w Przykład 7-1.

Przykład 7-1. Prosta instrukcja przypisania

public class Test {

  public static void main(String[] args) {
    Integer x = 0;
    System.out.println("X wynosi " + (x = 1).toString());
  }
}

Instrukcje w programowaniu funkcyjnym wprowadzają koncepcję polegającą na tym, że każdy wiersz kodu powinien ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required