Przechwytywanie operacji usługi

Warto przypomnieć to, co napisano już w Rozdział 1. — podczas przechwytywania wywołań rola technologii WCF sprowadza się do wykonywania operacji poprzedzających te wywołania i następujących po tych wywołaniach. Dodawanie niestandardowych kroków do tego mechanizmu przechwytywania należy do najbardziej popularnych sposobów rozszerzania technologii WCF.

Każdy mechanizm rozdzielania żądań pomiędzy punkty końcowe dysponuje referencją do interfejsu nazwanego IOperationInvoker; definicję tego interfejsu pokazano poniżej:

public interface IOperationInvoker
{
   object[] AllocateInputs();
   object Invoke(object instance,object[] inputs,out object[] outputs);

   // Metody wywołań asynchronicznych
}

Mechanizm rozdzielania żądań używa ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.