Mechanizmy przechwytywania na potrzeby śledzenia

Pierwszy z poniższych przykładów ilustruje sposób użycia uniwersalnego frameworku przechwytywania na potrzeby śledzenia i rejestrowania zdarzeń. Na Przykład E-5 pokazano prosty przykład implementacji uniwersalnego mechanizmu przechwytywania po stronie usługi (nazwanego ParameterTracerInvoker).

Przykład E-5. Klasa ParameterTracerInvoker

class ParameterTracerInvoker : GenericInvoker { public ParameterTracerInvoker(IOperationInvoker oldInvoker) : base(oldInvoker) {} protected override void PreInvoke(object instance,object[] inputs) { Trace.WriteLine("Parametry wejściowe: "); foreach(object argument in inputs) { Trace.WriteLine(argument.ToString()); } } protected override void PostInvoke(object instance,object ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.