Zasoby i usługi

Synchronizacja dostępu do instancji usług za pomocą trybu ConcurrencyMode.Single lub jawnego zarządzania blokadą pozwala na zarządzanie dostępem współbieżnym tylko do stanu instancji usługi. W żaden sposób nie otrzymujemy gwarancji bezpiecznego dostępu do wewnętrznych zasobów, z których może korzystać usługa. Te zasoby również muszą być bezpieczne wątkowo. Rozważmy aplikację przedstawioną na Rysunek 8-2.

Podpowiedź

W przypadku usług skonfigurowanych z wartością ConcurrencyMode.Multiple realizacja wywołań współbieżnych wymaga od klienta zastosowania wielu wątków roboczych wobec jednej instancji pośrednika. Czasami jednak wątki klienta korzystają z funkcji automatycznego otwarcia, dostępnej w obiekcie pośrednika (sprowadza się ono ...

Get Programowanie usług WCF now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.