Zasoby i usługi

Synchronizacja dostępu do instancji usług za pomocą trybu ConcurrencyMode.Single lub jawnego zarządzania blokadą pozwala na zarządzanie dostępem współbieżnym tylko do stanu instancji usługi. W żaden sposób nie otrzymujemy gwarancji bezpiecznego dostępu do wewnętrznych zasobów, z których może korzystać usługa. Te zasoby również muszą być bezpieczne wątkowo. Rozważmy aplikację przedstawioną na Rysunek 8-2.

Podpowiedź

W przypadku usług skonfigurowanych z wartością ConcurrencyMode.Multiple realizacja wywołań współbieżnych wymaga od klienta zastosowania wielu wątków roboczych wobec jednej instancji pośrednika. Czasami jednak wątki klienta korzystają z funkcji automatycznego otwarcia, dostępnej w obiekcie pośrednika (sprowadza się ono ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.