Wywołania kolejkowane kontra połączone

Choć teoretycznie można korzystać z tego samego kodu usługi do obsługi wywołań zarówno połączonych, jak i kolejkowanych (pomijając proste zmiany, takie jak ustawienie operacji jako jednokierunkowych lub dodanie nowego kontraktu dla operacji jednokierunkowych), w praktyce jest mało prawdopodobne, że będziesz korzystać z tej samej usługi na dwa sposoby. Przyczyny są podobne jak w przypadku wywołań asynchronicznych, omówionych w Rozdział 8. Wywołania synchroniczne i asynchroniczne związane z tym samym scenariuszem zdarzeń często mają różne przepływy pracy. Różnice wymuszają wprowadzenie zmian w kodzie usługi w celu dostosowania go do obu sytuacji. Zastosowanie wywołań kolejkowanych dodaje kolejną przeszkodę ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.