Bufory magistrali usług

W magistrali usług każdy identyfikator URI należący do przestrzeni nazw usługi jest w istocie adresowanym węzłem przesyłania komunikatów. Klient może wysłać komunikat do tego węzła, a węzeł może przekazać ten komunikat do odpowiednich usług. Okazuje się jednak, że każdy węzeł może działać także jako bufor (patrz Rysunek 11-12).

Bufory w magistrali usług

Rysunek 11-12. Bufory w magistrali usług

Inaczej niż w przypadku buforów stosowanych dla jednokierunkowych powiązań przekazywania komunikaty są przechowywane w buforze w czasie określonym w konfiguracji, nawet jeśli ten bufor nie jest monitorowany przez żadne usługi.

Warto pamiętać, że jeden bufor może ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.