[12] Jeśli nie jesteś projektantem…

To, co widzimy, zależy przede wszystkim od tego, czego szukamy… W tej samej połaci ziemi rolnik dostrzeże przyszły plon, geolog skamieliny, botanik kwiaty, artysta barwy, a sportowiec boisko. Choć patrzymy na te same rzeczy, nie oznacza to, że je wszystkie widzimy.

SIR JOHN LUBBOCK[1]

W RÓŻNYCH ORGANIZACJACH MOŻNA CZĘSTO TRAFIĆ NA LUDZI, którzy chcą nauczyć się rozmawiać o projektowaniu. Interesariusze z każdego szczebla są świadomi luki komunikacyjnej, jaka istnieje pomiędzy różnymi zespołami, i poszukują zasobów, które mogłyby im pomóc współpracować z nami nad tworzeniem lepszych produktów. Nie jest tajemnicą, że współczesna organizacja nie jest najbardziej przyjaznym środowiskiem dla projektanta. Szczególnie ...

Get Projekt doskonały now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.