Rozdział 6. Urządzenia mobilne

Wystarczy wyjść na ulicę i się rozejrzeć, aby zobaczyć pochylających głowy ludzi zapatrzonych w ekrany swoich urządzeń mobilnych. Świat jest pełen iPhone’ów, telefonów z Androidem, innych rodzajów smartfonów oraz tabletów. W niektórych krajach ludzie w większości korzystają z internetu za pośrednictwem swoich telefonów. Szacuje się, że w roku 2025 pięć miliardów ludzi będzie korzystać z mobilnego dostępu do internetu[1]. Jest prawdopodobne, że użytkownicy Twojego produktu będą korzystać z niego głównie na urządzeniach mobilnych. Projektowanie z myślą o urządzeniach mobilnych nie tylko jest zalecaną praktyką i imperatywem biznesowym, ale też zwyczajnie świadczy o zdrowym rozsądku.

Jasne jest, że urządzenia mobilne ...

Get Projektowanie interfejsów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.