Rozdział 8. Zarządzanie i ulepszanie kodu

W tym rozdziale omawiamy biblioteki służące do zarządzania lub upraszczania procesu rozwoju i budowy, integracji systemu, zarządzania serwerem i optymalizacji wydajności.

Ciągła integracja

Nikt nie opisuje ciągłej integracji (ang. continuous integration — CI) tak dobrze jak Martin Fowler[1]:

Ciągła integracja to praktyka rozwijania oprogramowania, w której członkowie zespołu często integrują swoją pracę, zwykle każda osoba przynajmniej raz dziennie — co prowadzi do wielokrotnych integracji jednego dnia. Każda integracja jest weryfikowana przez automatyczne budowanie (w tym testy) w celu wykrycia błędów integracji tak szybko, jak to możliwe. Wiele zespołów przekonało się, że ten sposób prowadzi do znacznego ...

Get Przewodnik po Pythonie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.