Rozdział 11. Trwałość danych

O kompresji ZIP i piklowaniu wspominaliśmy już w sekcji Serializacja danych w rozdziale 9., więc w tym rozdziale nie ma zbyt wiele do przedstawienia poza bazami danych.

Ten rozdział skupia się na bibliotekach Pythona, które komunikują się z relacyjnymi bazami danych. To bazy danych, o których zazwyczaj myślimy, zawierają ustrukturyzowane dane przechowywane w tabelach i można uzyskać do nich dostęp za pomocą SQL[1].

Ustrukturyzowane pliki

Wspominaliśmy już o narzędziach obsługujących formaty JSON, XML i ZIP w rozdziale 9., oraz piklowanie i XDR, kiedy mówiliśmy o serializacji. Do parsowania YAML polecamy PyYAML (http://pyyaml.org/wiki/PyYAML — pobierz przez pip install pyyaml). Python ma też w standardowej bibliotece ...

Get Przewodnik po Pythonie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.