Rozdział 4. 20 bibliotek Asyncio, których nie używasz (ale… mniejsza z tym)

W tym rozdziale przyjrzymy się przykładom zastosowania nowych możliwości języka Python związanych z programowaniem asynchronicznym. Będziemy w nich używać kilku bibliotek niezależnych autorów, podobnie jak Czytelnik będzie robił podczas pisania własnego kodu korzystającego z biblioteki asyncio.

Tytuł tego rozdziału jest nawiązaniem do tytułu mojej poprzedniej książki, pt. 20 Python Libraries You Aren’t Using (But Should)[1] (https://www.oreilly.com/content/20-python-libraries-you-arent-using-but-should/), wydanej przez wydawnictwo O’Reilly. Wiele spośród opisanych w niej bibliotek może się także przydać podczas tworzenia aplikacji korzystających z biblioteki asyncio ...

Get Python i Asyncio now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.