O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wbudowane typy i operatory

Operatory i priorytet ich stosowania

Operatory wyrażeniowe dostępne w Pythonie zestawiono w Tabela 1-1. Operatory zebrane w dalszych wierszach tej tabeli mają wyższy priorytet. Ma to znaczenie w przypadku stosowania ich w wyrażeniach zawierających wiele operatorów bez nawiasów.

Wyrażenia atomowe i dynamiczne określanie typów

Zastępowalne wyrażenia X, Y, Z, i, j i k w Tabela 1-1. mogą być:

  • nazwami zmiennych — zastępowanymi przez ostatnio przypisaną wartość;

  • wyrażeniami literalnymi — zdefiniowanymi w podrozdziale „Specyficzne typy wbudowane”;

  • wyrażeniami zagnieżdżonymi — pobranymi z dowolnego wiersza z tej tabeli, czasami w nawiasach.

W przypadku zmiennych w Pythonie stosowany jest dynamiczny model typów — typy nie są deklarowane, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required