O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wbudowane wyjątki

W tym podrozdziale opisano wyjątki, które Python może zgłaszać podczas działania programów. Podrozdział omawia stan wbudowanych wyjątków w Pythonie 3.3, w którym wprowadzono nowe klasy dla błędów związanych z systemem. Te nowe klasy obejmują wcześniejsze klasy ogólne z informacjami o stanie, ale uwzględniają informacje wspólne dla większości wersji Pythona. Informacje dotyczące różnic pomiędzy poszczególnymi wersjami można znaleźć nieco niżej, w podrozdziałach dotyczących Pythona 3.2 i 2.X.

Od wydania Pythona w wersji 1.5 wszystkie wbudowane wyjątki są obiektami klas (wcześniej były łańcuchami znaków). Wbudowane wyjątki są dostarczone w przestrzeni nazw zasięgu wbudowanego (patrz „Przestrzenie nazw i reguły zasięgu”). Z wieloma ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required