O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Inne standardowe moduły biblioteczne

W tym podrozdziale opisano szereg przydatnych, dodatkowych standardowych modułów bibliotecznych instalowanych wraz z Pythonem. O ile nie zaznaczono inaczej, narzędzia opisane w tym podrozdziale mają zastosowanie zarówno do Pythona 3.X, jak i 2.X. Szczegółowe informacje na ich temat wraz z opisem wbudowanych narzędzi można znaleźć w podręczniku Python Library Reference, a także w serwisach internetowych PyPI (opisano je w podrozdziale „Różne wskazówki”). Można też skorzystać z wybranej wyszukiwarki internetowej, by poszukać informacji na temat zewnętrznych modułów i związanych z nimi narzędzi.

Moduł math

Moduł math eksportuje narzędzia matematyczne zgodne ze standardem języka C do wykorzystania w Pythonie. Eksporty ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required