Przypisy

ROZDZIAŁ 1. Wydajny kod Python

1 Nie należy mylić z komunikacją międzyprocesową, w przypadku której używany jest taki sam skrót IPC (Inter-Process Communication). Zagadnienie to zostanie omówione w rozdziale 9.

ROZDZIAŁ 2. Użycie profilowania do znajdowania wąskich gardeł

1 Moduł memory_profiler mierzy wykorzystanie pamięci zgodnie z jednostką MiB (mebibajt) organizacji International Electrotechnical Commission. Jednostka ta odpowiada wartości 220 bajtów. Różni się trochę od powszechniejszej, lecz też bardziej niejednoznacznej jednostki MB (megabajt ma dwie ogólnie akceptowane definicje!). Jeden MiB odpowiada 1,048576 (lub w przybliżeniu 1,05) MB. Jeśli nie będzie mowy o bardzo specyficznych wielkościach, na potrzeby omówienia będziemy ...

Get Python. Programuj szybko i wydajnie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.