O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Skrypty narzędziowe i zarządzanie systemem

Wiele osób stosuje Pythona zamiast skryptów powłoki, używając go do automatyzowania często wykonywanych zadań systemowych — manipulowania plikami, konfigurowania systemu itd. W tym rozdziale opisano przede wszystkim mechanizmy związane z zadaniami standardowo wykonywanymi za pomocą skryptów. Takie zadania to np. parsowanie opcji z wiersza poleceń, manipulowanie plikami z systemu plików lub pobieranie danych na temat konfiguracji systemu. Ogólne informacje na temat plików i katalogów znajdziesz w Rozdział 5.

13.1. Przyjmowanie danych wejściowych skryptu za pomocą przekierowań, potoków lub plików wejściowych

Problem

Programista chce, aby napisany przez niego skrypt mógł przyjmować dane wejściowe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required