Rozdział 8. Klucze złożone i postać normalna DKNF

Nasz obecny model znacznie różni się od swego pierwowzoru z Rysunek 5-1, doświadczył bowiem szeregu przeobrażeń, polegających na (przypomnijmy):

  • rozszerzeniu definicji schematu o ograniczenia (constraints) narzucone na dopuszczalną postać danych,

  • wymuszeniu kontroli integralności referencyjnej,

  • skojarzeniu podstawowych indeksów z tabelami,

  • usunięciu redundancji danych drogą dziedziczenia tabel i dziedziczenia klas modelowych oraz zamknięciu definicji tych ostatnich w formę wtyczek Rails,

  • utworzeniu nowych tabel na bazie kolumn, których tematyczne rozszerzenie stwarzałoby ryzyko naruszenia reguł trzeciej postaci normalnej,

  • magazynowaniu bazy wiedzy aplikacji w postaci tabel dziedzinowych i odpowiadających ...

Get Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.