O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Klucze złożone i postać normalna DKNF

Nasz obecny model znacznie różni się od swego pierwowzoru z Rysunek 5-1, doświadczył bowiem szeregu przeobrażeń, polegających na (przypomnijmy):

  • rozszerzeniu definicji schematu o ograniczenia (constraints) narzucone na dopuszczalną postać danych,

  • wymuszeniu kontroli integralności referencyjnej,

  • skojarzeniu podstawowych indeksów z tabelami,

  • usunięciu redundancji danych drogą dziedziczenia tabel i dziedziczenia klas modelowych oraz zamknięciu definicji tych ostatnich w formę wtyczek Rails,

  • utworzeniu nowych tabel na bazie kolumn, których tematyczne rozszerzenie stwarzałoby ryzyko naruszenia reguł trzeciej postaci normalnej,

  • magazynowaniu bazy wiedzy aplikacji w postaci tabel dziedzinowych i odpowiadających ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required