O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Cache’owanie

Cache’owanie ma do spełnienia dwa zadania. Po pierwsze, ma zapewnić szybki dostęp do zasobu, który oryginalnie udostępniany jest w bardzo wolny sposób. Po drugie, obiekt ma zostać udostępniony w postaci jak najwygodniejszej dla użytkownika. Cele te są ze sobą w pewnym stopniu powiązane: nieoptymalna (z perspektywy przetwarzania) postać udostępnianego obiektu powoduje, że dotyczące go żądania realizowane są dłużej, z oczywistym uszczerbkiem dla wydajności.

O skuteczności cache’owania pisaliśmy już w Rozdział 12., gdzie analizowaliśmy zastosowanie zmaterializowanych widoków jako realizacji cache’owania w warstwie danych. Za pomocą odpowiednich eksperymentów stwierdziliśmy wówczas, że zastosowanie cache’owania potrafiło zwiększyć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required