O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. System operacyjny

3.0. Wprowadzenie

W rozdziale tym opisano wiele spraw związanych z systemem operacyjnym Linux, pod kontrolą którego działa Raspberry Pi. Wiele czynności w tym systemie wykonuje się za pomocą wiersza poleceń.

3.1. Przenoszenie plików w interfejsie graficznym

Problem

Chcesz zarządzać plikami za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, tak jak na komputerze Macintosh lub PC.

Rozwiązanie

Skorzystaj z Menedżera plików.

Program ten znajdziesz w menu Start w grupie Akcesoria (zobacz Rysunek 3-1).

Omówienie

Po lewej stronie Menedżera plików znajdują się zamontowane woluminy. Właśnie tutaj pojawi się dysk podłączony przez Ciebie do interfejsu USB.

Na środku wyświetlane są pliki znajdujące się w bieżącym katalogu. Po strukturze katalogów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required