O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Python — listy i słowniki

6.0. Wprowadzenie

W Rozdział 5. przyjrzeliśmy się podstawom Pythona. Teraz zajmiemy się głównymi strukturami danych, które występują w tym języku — listom i słownikom.

6.1. Tworzenie list

Problem

Chcesz utworzyć zmienną, która będzie zawierała całą serię wartości (więcej niż jedną wartość).

Rozwiązanie

Korzystaj z list. W Pythonie lista jest zbiorem wartości ułożonych w kolejności. Znając kolejność ułożenia elementów listy, możemy uzyskiwać do nich dostęp.

Elementy, które chcesz umieścić na liście, należy objąć nawiasami kwadratowymi [ i ]:

>>> a = [34, 'Marcin', 12, False, 72.3]
>>>

W przeciwieństwie do mniej elastycznych tablic stosowanych w języku C, pracując z listami, nie musisz określać ich rozmiaru w momencie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required