O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Czujniki

12.0. Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale znajdziesz receptury dotyczące czujników pozwalających Raspberry Pi na pomiar między innymi takich wielkości jak temperatura i natężenie światła.

Raspberry Pi w przeciwieństwie do Arduino nie posiada wejść analogowych. Wiele czujników będziesz musiał podłączać za pośrednictwem dodatkowego przetwornika analogowo-cyfrowego. Na szczęście jest to dość prosty zabieg. Ponadto do obwodu zawierającego niektóre czujniki będziesz musiał włączać takie elementy jak rezystory i kondensatory.

Większość zaprezentowanych obwodów wymaga zastosowania płytki prototypowej oraz przewodów połączeniowych obustronnie zakończonych wtykami męskimi (zobacz „8.10. Łączenie Raspberry Pi z płytką prototypową za pomocą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required