O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Wyświetlacze

13.0. Wprowadzenie

Raspberry Pi może być podłączone do telewizora lub monitora, jednak czasem warto podłączyć je do bardziej wyspecjalizowanego wyświetlacza. W tym rozdziale poznasz różne rodzaje wyświetlaczy oraz sposoby podłączania ich do Raspberry Pi.

Obwody przedstawione w większości receptur znajdujących się w tym rozdziale można wykonać za pomocą przewodów połączeniowych (zakończonych z jednej strony wtykiem męskim, a z drugiej żeńskim) oraz płytki prototypowej niewymagającej wykonywania połączeń lutowniczych (zobacz „8.10. Łączenie Raspberry Pi z płytką prototypową za pomocą przewodów połączeniowych”).

13.1. Korzystanie z czterocyfrowego wyświetlacza LED

Problem

Chcesz wyświetlić czterocyfrową liczbę na siedmiosegmentowym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required