Rozdział 2. Trasowanie na poziomie hosta

Wydaje się, że samo przesłanie pakietu z jednej strony pokoju na drugą to już jest bardzo dużo

anonimowy student sieci komputerowych

W Rozdział 1 zostało omówionych kilka kwestii związanych z przesyłaniem ruchu przez sieć. Komunikaty przepływają z jednego hosta do drugiego (zwykle jakiegoś rodzaju serwera), a następnie z powrotem. Tablice adresów źródłowych w przełącznikach oraz tablice trasowania routerów mają krytyczne znaczenie dla tego procesu. Jednak bez względu na cel transmisji musi mieć miejsce kilka operacji, zanim pakiety będą mogły wejść do sieci, począwszy od tablicy routingu hosta. Zintegrowane koncepcje obejmują stosowanie masek, określanie adresów oraz bramy domyślne.

Proces decyzyjny

Od momentu, ...

Get Routing i switching. Praktyczny przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.