O'Reilly logo

Ruby. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Instrukcje warunkowe

Wiele ze struktur sterujących języka Ruby, jak na przykład if i while, jest raczej standardem, dobrze znanym programistom, lecz nie wszystkie — choćby unless i until. Struktury sterujące, które zawierają instrukcje warunkowe, możemy wyobrazić sobie jako testy na wykrywaczu kłamstw. W każdym przypadku, gdy używamy struktury sterującej z warunkiem, pytamy, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Gdy otrzymamy pożądaną odpowiedź — „prawda” lub „fałsz”, w zależności od tego, jak zaprojektowaliśmy kod — zostanie wykonany odpowiedni blok kodu.

Podpowiedź

Dwie podobne struktury, rescue i ensure, używane do obsługi wyjątków nie zostały tutaj opisane. Będą omówione w Rozdział 10.

Niniejszy rozdział zawiera wprowadzenie do struktur ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required