Rozdział 3. Instrukcje warunkowe

Wiele ze struktur sterujących języka Ruby, jak na przykład if i while, jest raczej standardem, dobrze znanym programistom, lecz nie wszystkie — choćby unless i until. Struktury sterujące, które zawierają instrukcje warunkowe, możemy wyobrazić sobie jako testy na wykrywaczu kłamstw. W każdym przypadku, gdy używamy struktury sterującej z warunkiem, pytamy, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Gdy otrzymamy pożądaną odpowiedź — „prawda” lub „fałsz”, w zależności od tego, jak zaprojektowaliśmy kod — zostanie wykonany odpowiedni blok kodu.

Podpowiedź

Dwie podobne struktury, rescue i ensure, używane do obsługi wyjątków nie zostały tutaj opisane. Będą omówione w Rozdział 10.

Niniejszy rozdział zawiera wprowadzenie do struktur ...

Get Ruby. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.