O'Reilly logo

Ruby. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Dalsza zabawa z językiem Ruby

Pora wyjść poza podstawy i zająć się innymi obszarami języka Ruby. Pokażę tutaj, jak formatować wyjście za pomocą metody sprintf, jak przetwarzać i generować dokumenty XML za pomocą narzędzi REXML i XML Builder, jak używać metod refleksyjnych, korzystać z Ruby Gems, tworzyć dokumentację za pomocą narzędzia RDoc i jak obsługiwać błędy. Czytelnik pozna tu nawet trochę podstaw metaprogramowania i osadzony język Ruby (ERB). Zamierzam w tym rozdziale poszerzyć wiedzę i doświadczenie Czytelnika przed wypuszczeniem go na głębokie wody. Dalej pozostanie już tylko Rozdział 11.

Formatowanie wyjścia za pomocą metody sprintf

Moduł Kernel zawiera metodę o nazwie sprintf (dostępny jest też jej synonim format) służącą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required