O'Reilly logo

Ruby. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Praca z plikami

W programach w języku Ruby można manipulować katalogami (folderami) plików i plikami za pomocą metod odpowiednio z klas Dir i File. Istnieją jeszcze inne, spokrewnione klasy, na przykład FileUtils, zawierające mnóstwo ciekawych metod, lecz ograniczymy się tu do metod z Dir i File.

Większość metod, które tu przedstawię, jest metodami klas — to znaczy, nazwę metody poprzedza nazwa klasy, na przykład File.open albo File::open (nazwę klasy od nazwy metody można oddzielić zarówno kropką, jak i dwoma dwukropkami).

Ruby wykorzystuje szereg stałych globalnych (pełną listę zawiera Dodatek A). Przy pracy z plikami ważne są dwie z nich: ARGV (albo $*) i ARGF (albo $<). Stała ARGV w języku Ruby, podobnie jak @ARGV z Perla, jest tablicą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required