Rozdział 1. Wprowadzenie

Autor: Benjamin Treynor Sloss[1]
Redakcja: Betsy Beyer

Posiadanie nadziei to nie strategia

— tradycyjne powiedzenie inżynierów SRE

Powszechnie uznawaną prawdą jest to, że systemy nie działają same z siebie. Jak więc należy zarządzać systemami, zwłaszcza złożonym systemem obliczeniowym działającym na dużą skalę?

Zarządzanie usługami przez administratorów systemów

W przeszłości firmy do zarządzania złożonymi systemami obliczeniowymi zatrudniały administratorów systemów.

To podejście polega na łączeniu istniejących komponentów oprogramowania i instalowaniu ich tak, by współpracowały ze sobą, tworząc usługę. Administratorzy systemu odpowiadają później za zarządzanie usługą ...

Get Site Reliability Engineering now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.