O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 22.

Szybkie testy, wolne testy i gorąca lawa

Baza danych to gorąca lawa!

Casey Kinsey1

Aż do rozdziału 19. praktycznie wszystkie testy „jednostkowe” przedstawione w książce prawdopodobnie powinny być nazywane testami integracyjnymi, ponieważ opierają się na bazie danych lub używają klienta testów Django. Wspomniany klient wykonuje jednak zbyt wiele zadań w warstwach pośrednich mieszczących się między żądaniami, odpowiedziami i funkcjami widoku.

Można się spotkać ze stwierdzeniem, że prawdziwy test jednostkowy zawsze powinien być odizolowany, ponieważ jest przeznaczony do przetestowania pojedynczej jednostki oprogramowania.

Niektórzy weterani podejścia TDD twierdzą, że należy dążyć do tworzenia „czystych”, odizolowanych testów jednostkowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required