Dodatek D. Plik BadInputFilter.java

W dodatku zaprezentowano pełny kod źródłowy znajdujący się w pliku BadInputFilter.java, który szczegółowo przedstawiliśmy w Rozdział 6. Kod z przykładu D.1 można pobrać pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/tomcat.zip.

Przykład D-1. Plik BadInputFilter.java

/*
 * $Revision$
 * $Date$
 *
* Prawa autorskie (c) 2007 O'Reilly Media. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 *
 * Objęte licencją Apache License w wersji 2.0 ("Licencja"). Pliku
 * można użyć tylko przy zachowaniu zgodności z warunkami licencji. Kopię
 * licencji można uzyskać pod adresem:
 *
 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Jeśli nie obowiązuje odpowiednie prawo lub nie uzyskano pisemnej zgody,
 * oprogramowanie objęte Licencją jest rozpowszechniane "W ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.