Element Connector

Element Connector jest składnikiem programowym, który może akceptować połączenia (ang. connections; stąd nazwa elementu, która bazuje również na nazwie wywołania connect() systemu Unix) zainicjowane przez przeglądarkę internetową (przy użyciu protokołu HTTP) lub inny serwer, taki jak httpd Apache. Wszystkie elementy Connector dołączone do serwera Tomcat obsługują atrybuty przedstawione w Tabela 7-5.

Tabela 7-5. Atrybuty elementu Connector

Atrybut

Opis

Domyślna wartość

acceptCount

Gdy wszystkie wątki Tomcata są zajęte obsługą żądań, a z portem serwera są nawiązywane połączenia przez kolejne żądania; połączenia te oczekują w kolejce do momentu zwolnienia jednego lub większej liczby wątków. Dla atrybutu acceptCount należy ustawić maksymalną ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.