Element Cluster

Element ten służy do konfigurowania klastra złożonego z co najmniej dwóch węzłów z serwerem Tomcat, pomiędzy którymi są replikowane informacje o stanie sesji i ewentualnie dane dotyczące stanu atrybutów elementu Context. Pomocne jest zastosowanie mechanizmu odporności na błędy dla klastra węzłów z serwerem Tomcat i równoważeniem obciążenia. W Rozdział 10. zamieszczono więcej informacji na temat zagadnień związanych z klastrem serwera Tomcat, a także podano szczegóły dotyczące konfigurowania i uruchamiania go.

Element Cluster można zagnieździć bezpośrednio w obrębie elementu Engine lub Host znajdującego się w pliku server.xml. Gdy element Cluster umieści się wewnątrz elementu Engine, klaster będzie obsługiwany przez wszystkie elementy ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.