Rozdział 16. Aplikacje jednostronicowe

Termin aplikacja jednostronicowa (Single-Page Application — SPA) jest dość niefortunny, ponieważ myli dwa znaczenia słowa „strona”. Aplikacje SPA z punktu widzenia użytkownika mogą (i zwykle tak są zaimplementowane) się składać z różnych stron — w naszym przypadku są to: strona główna, Wycieczki, O nas itd. W rzeczywistości można utworzyć tradycyjną aplikację renderowaną po stronie serwera oraz jej odpowiednik SPA, które wyglądałyby identycznie.

Określenie „jedna strona” dotyczy raczej konstrukcji kodu HTML, a nie wrażeń użytkownika. W aplikacjach SPA serwer zwraca jeden pakiet HTML podczas wczytywania aplikacji przez użytkownika[1]. Wszystkie zmiany w interfejsie użytkownika (który może sprawiać wrażenie ...

Get Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem Node i Express now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.