Importowanie oraz używanie pakietów

W sytuacji gdy jeden pakiet importuje (ang. importprzyp. tłum.) inny, jego elementy mogą wykorzystywać elementy z pakietu importowanego bez konieczności używania ich pełnych nazw kwalifikowanych. Ta właściwość przypomina importowanie w języku Java, w którym klasa może importować pakiet i używać jego zawartości bez konieczności podawania jego nazwy.

We wszystkich relacjach importowania pakiet importowany jest określany mianem pakietu docelowego (ang. target packageprzyp. tłum.). Aby przedstawić relację importowania na diagramie, należy narysować strzałkę zależności od pakietu importującego do docelowego oraz użyć stereotypu import (patrz Rysunek 13-14).

Rysunek 13-13. Typowy diagram przedstawiający główne ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.