O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Importowanie oraz używanie pakietów

W sytuacji gdy jeden pakiet importuje (ang. importprzyp. tłum.) inny, jego elementy mogą wykorzystywać elementy z pakietu importowanego bez konieczności używania ich pełnych nazw kwalifikowanych. Ta właściwość przypomina importowanie w języku Java, w którym klasa może importować pakiet i używać jego zawartości bez konieczności podawania jego nazwy.

We wszystkich relacjach importowania pakiet importowany jest określany mianem pakietu docelowego (ang. target packageprzyp. tłum.). Aby przedstawić relację importowania na diagramie, należy narysować strzałkę zależności od pakietu importującego do docelowego oraz użyć stereotypu import (patrz Rysunek 13-14).

Rysunek 13-13. Typowy diagram przedstawiający główne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required