Klasy abstrakcyjne

Niekiedy podczas stosowania uogólnienia do zadeklarowania ładnej, współużytkowanej klasy ogólnej nie jest niestety możliwe zaimplementowanie każdego wymaganego aspektu jej zachowania. Na przykład w przypadku implementowania klasy o nazwie Store, przechowującej oraz pobierającej artykuły systemu CMS, przedstawionej na Rysunek 5-11, moglibyśmy chcieć wskazać, że to, w jaki dokładnie sposób pobiera ona i przechowuje artykuły, na tym etapie projektowania nie jest jeszcze wiadome i powinno być pozostawione do zdecydowania w podklasie.

Jeżeli klasa Store używa zwykłych operacji, musi wiedzieć, w jaki sposób przechowywać oraz pobierać zbiory artykułów

Rysunek 5-11. Jeżeli klasa Store używa zwykłych operacji, musi wiedzieć, w jaki sposób przechowywać ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.