Pakiety

Przypuśćmy, że podczas projektowania systemu CMS zdecydowaliśmy się trzymać zgrupowane klasy związane z bezpieczeństwem systemu (na przykład wykonujące autoryzacje użytkownika). Na Rysunek 13-2 przedstawiony został pakiet o nazwie security oraz kilka innych z systemu CMS, zamodelowanych w języku UML. Symbolem pakietu jest folder z zakładką. Nazwa pakietu zapisana jest wewnątrz folderu.

Pakiety systemu CMS. Każdy z nich odpowiada określonej części systemu

Rysunek 13-2. Pakiety systemu CMS. Każdy z nich odpowiada określonej części systemu

Zawartość pakietu

Pakiety porządkują różne elementy języka UML, na przykład klasy. Zawartość pakietu może być narysowana wewnątrz lub też na zewnątrz od niego. W tym ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.